Regulamin płatności elektronicznych

1. DEFINICJE

 1. Właściciel – iDev Center Michał Bobowski z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 7, 64-030 Śmigiel, wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6981751417.
 2. Studio Treningu Personalnego – iDev Center Michał Bobowski z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 7, 64-030 Śmigiel, wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6981751417.
 3. Administrator – Właściciel oraz Studio Treningu Personalnego, regulujące ich współprace umowy licencyjne oraz przetwarzania danych osobowych.
 4. Aplikacja – aplikacja pod adresem PTsystem.pl dostarczona przez Właściciela.
 5. Użytkownik – trenujący, posiadający konto w Aplikacji, założone przez Studio Treningu Personalnego.
 6. Instytucja Pośrednicząca - instytucja za pośrednictwem której Użytkownik przekazuje Operatorowi Płatności środki, w szczególności bank, instytucja kredytowa, podmiot prowadzący system płatności, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny.
 7. Operator Płatności - Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 8. Ogólne Zasady Płatności - niniejszy dokument opisujący zasady płatności w Aplikacji.
 9. Karnet - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Studiem Treningu Personalnego na realizację treningów personalnych, wejśc na siłownię, zajęcia fitnes itp.
 10. Płatności Manulane - płatności wykonywanie manualnie przez Użytkownika w systemie Operatora Płatności.
 11. Płatności automatyczne - płatności wykonywanie automatyczne inicjowane przez Aplikację bez udziału Użytkownika, po poprawnym zautoryzowaniu jego karty w systemie Operatora Płatności.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Zasady Płatności określają zasady dokonywania płatności elektronicznych przez Użytkownika przy użyciu Aplikacji.
 2. W Aplikacji istnieje możliwość skorzystania z usługi płatności elektronicznej dostarczanej przez Operatora Płatności.
 3. Dokonanie płatności elektronicznej przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Ogólnych Zasad Płatności.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni Ogólnych Zasadach Płatności, dalsze korzystanie z płatności elektronicznych przy użyciu Aplikacji jest niemożliwe.
 5. Przedmiotem usług płatniczych świadczonych w ramach Aplikacji jest przekierowanie Użytkownika na stronę Operatora Płatności (Autopay), gdzie płatność elektroniczna może zostać wykonana za pomocą wybranej wcześniej w Aplikacji przez Użytkownika metody płatności.
 6. Z płatności elektronicznych mogą korzystać Użytkownicy, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. O możliwości skorzystania z płatności elektronicznych decydują umowy pomiędzy: Użytkownikiem a Studiem Treningu Personalnego, Studiem Treningu Personalnego a Właścicielem Aplikacji oraz Operatorem Płatności a Studiem Treningu Personalnego.
 8. Każde dokonanie płatności elektronicznych przez Użytkownika, wymaga zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszych Ogólnych Zasad Płatności oraz Polityki Prywatności.
 9. Właściciel nie jest stroną umowy między Użytkownikiem a odbiorcą płatności - Studiem Treningu Personalnego.
 10. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, jakość, terminowość oraz dostępność usług oferowanych przez Studio Treningu Personalnego swojemu Użytkownikowi, a opłaconymi poprzez Aplikację.
 11. Właściciel nie jest beneficjentem płatności, a udostępnia jedynie narzędzie w postaci Aplikacji z zewnętrznym systemem Operatora płatności, nie jest odpowiedzialny za określanie cen, księgowanie dokonywanych wpłat, wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur lub paragonów, ani za jakiekolwiek inne rozliczenia pomiędzy uczestnikami transakcji.
 12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 13. Studio Treningu Personalnego ma prawo udostępniać Użytkownikowi również inne formy płatności za usługi, niezależnie od Aplikacji.
 14. Dokonanie płatności w Aplikacji nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Studiem Treningu Personalnego. Umowa taka została zawarta niezależnie od Aplikacji. Aplikacja jest jedynie narzędziem, pozwalającym w prosty i bezpieczny sposób przekazać środki za realizację wcześniej podpisanej umowy od Użytkownika do Studia Treningu Personalnego.

3. REALIZACJA PŁATNOŚCI MANULANYCH

 1. Aplikacja udostępnia Użytkownikowi system Operatora Płatności, za pośrednictwem, którego może dokonać opłaty za swoje zobowiązania w Studiu Treningu Personalnego (np. opłaty za karnety, treningi itp.).
 2. W celu opłacenia wybranego Karnetu, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto w Aplikacji, przejść do zakładki Płatności oraz wybrać z listy dostępnych do opłacenia Karnet, na rzecz, którego chce dokonać płatności.
 3. Wybór sposobu płatności, jak i ilości miesięcy/treningów do opłacenia dokonywany jest na formatce przygotowanej w Aplikacji. Wybór sposobu płatności nie oznacza jeszcze rozpoczęcia procedury płatności.
 4. Jeśli konto Użytkownika nie posiada przypisanego numeru telefonu lub adresu e-mail w/w formatka płatności zawiera również pola do wpisania tych danych, które są wymagane. Adres email oraz numer telefonu zostaną przypisane do konta Użytkownika w celu wysyłania powiadomień (SMS/Email).
 5. Po wypełnieniu formatki płatności oraz zaznaczeniu checkbox o akceptacji regulaminów i Polityki Prywatności, Użytkownik zostanie przekierowywany do systemu Operatora Płatności, w którym dokończy proces zgodnie z instrukcją oraz Regulaminem świadczenia usług płatniczych systemu Operatora Płatności.
 6. Wysokość opłaty każdorazowo prezentowana jest w momencie dokonywania opłaty na stronie systemu Operatora Płatności.
 7. Po zakończeniu procesu w systemie Operatora Płatności, Użytkownik zostanie przekierowany ponownie do Aplikacji.
 8. W przypadku prawidłowego, jak i negatywnego przejścia procesu płatności, Aplikacja wyśle odpowiednie powiadomienia (SMS/Email) do Użytkownika.
 9. Płatności Manulane dostępne są dla Użytkownika jedynie w momencie braku aktywacji Płatności Automatycznych.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNYCH

 1. Aplikacja udostępnia Użytkownikowi system Operatora Płatności, za pośrednictwem, którego może aktywować Płatności Automatyczne na rzecz swojego Studia Treningu Personalnego (np. opłaty za karnety, treningi itp.).
 2. W celu aktywacji Płatności Automatycznych, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto w Aplikacji, przejść do zakładki Płatności oraz wybrać opcję aktywacji Płatności automatycznych.
 3. Po wypełnieniu formatki płatności oraz zaznaczeniu checkbox o akceptacji regulaminów i Polityki Prywatności, Użytkownik zostanie przekierowywany do systemu Operatora Płatności, w którym dokończy proces zgodnie z instrukcją oraz Regulaminem świadczenia usług płatniczych systemu Operatora Płatności.
 4. Proces autoryzacji polega na wprowadzeniu danych karty Użytkownika (imię i nazwisko, numeru karty, daty ważności i kodu zabezpieczającego), która będzie później automatycznie obciążana przez Aplikację, wg dat przypadania płatności za karnety Użytkownika na rzecz Studia Treningów Personalnych.
 5. Jeśli konto Użytkownika nie posiada przypisanego numeru telefonu lub adresu e-mail w/w formatka płatności zawiera również pola do wpisania tych danych, które są wymagane. Adres email oraz numer telefonu zostaną przypisane do konta Użytkownika w celu wysyłania powiadomień (SMS/Email).
 6. Wysokość opłaty aktywacyjnej to 1 zł, która jest niezwłocznie zwracana na konto Użytkownika po zakończonym procesie autoryzacji.
 7. Po zakończeniu procesu w systemie Operatora Płatności, Użytkownik zostanie przekierowany ponownie do Aplikacji.
 8. W momencie aktywacji Płatności Automatycznych Aplikacja wyśle odpowiednie powiadomienia (SMS/Email) do Użytkownika.
 9. W pierwszej kolejności po autoryzacji Płatności Automatycznych, Aplikacja zweryfikuje, czy na koncie Użytkownika nie odnotowano zaległości w płatnościach za aktualne zarejestrowane Karnety. W przypadku wykrycia w/w Aplikacja podejmie próbę obciążenia karty Użytkownika należnymi zobowiązaniami.
 10. Aplikacja dzień przed przypadaniem terminu kolejnej płatności za dany Karnet, podejmie próbę obciążenia karty Użytkownika należną kwotą.
 11. W przypadku prawidłowej, jak i negatywnej próby obciążenia karty, Aplikacja wyśle odpowiednie powiadomienia (SMS/Email) do Użytkownika.
 12. W przypadku negatywnego wyniku, próba obciążenia karty Użytkownika zostanie ponowiona dnia następnego, maksymalnie przez 5 kolejnych dni. Po tym okresie Aplikacja automatycznie anuluje subskrypcję Płatności Automatycznych.
 13. Płatności Automatyczne są aktywne do czasu wygaśnięcia ostatniego aktywnego karnetu Użytkownika. W przypadku braku zawarcia ze Studiem Treningu Personalnego kolejnego karnetu, w terminie 30 dni po wygaśnięciu ostatniego karnetu, PTsystem automatycznie wyśle do Operatora Płatności żądanie anulowania zautoryzowanej wcześniej karty Użytkownika.

5. REZYGNACJA Z PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNYCH

 1. W każdym momencie Użytkownik może anulować Płatności Automatyczne.
 2. W celu anulowania Płatności Automatycznych, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto w Aplikacji oraz przejść do zakładki Płatności
 3. Po kliknięciu przycisku "Anuluj automatyczną subskrypcję" system wyśle do Operatora Płatności żądanie anulowania zautoryzowanej wcześniej karty Użytkownika.
 4. W momencie anulowania Płatności Automatycznych Aplikacja wyśle odpowiednie powiadomienia (SMS/Email) do Użytkownika.

6. OPERATOR PŁATNOŚCI

 1. Operator Płatności nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach systemu Operatora płatności nie mają charakteru czynności bankowych.
 2. Za realizację i bezpieczeństwo płatności przeprowadzonych w systemie Autopay odpowiada Operator Płatności zgodnie z Regulamin świadczenia usług płatniczych systemu Autopay oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W zakresie świadczenia usług płatniczych Operator Płatności podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 4. Operator Płatności może stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodne z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i może zwracać się do Użytkowników z uzasadnionym przepisami tej ustawy żądaniem udzielenia dodatkowych informacji związanych z faktem korzystania przez nich z usług świadczonych przez Operatora Płatności.

Autopay

7. DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

 1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Płatności online - płatność przelewem bankowym realizowana jest na podstawie przelewu wewnątrzbankowego na rachunek Operatora płatności w banku Klienta.
 3. Płatności mobile BLIK - instrument płatniczy, umożliwiającym dokonanie płatności bezgotówkowo za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instytucji Pośredniczącej umieszczonej w smartfonie.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo płatności elektronicznych przeprowadzonych w systemie Operatora Płatności oraz za działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związanymi z wymaganiami sprzętowymi czy wymaganiami dotyczącymi oprogramowania, które ustala Operator Płatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługę świadczoną przez Operatora Płatności.
 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Operatora Płatności, Użytkownik zwraca się z reklamacją do Operatora Płatności, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą u Operatora Płatności.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania na koncie Użytkownika w Aplikacji, dokonanych na skutek nieautoryzowanego dostępu osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w korzystaniu z płatności elektronicznych w systemie Operatora Płatności lub Instytucjį Pośredniczących.

9. ZWROTY PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 3. Czas realizacji zwrotu środków przez Studio Treningu Personalnego wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu zaistnienia takiej konieczności.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w Ogólnych Zasadach Płatności zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Operatora Płatności lub ustawie o usługach płatniczych.
 2. Reklamację usług Użytkownik powinien złożyć bezpośrednio do Operatora Płatności.
 3. Administrator może udzielić Użytkownikowi wsparcia w procesie reklamacji usługi dotyczącej płatności realizowanej przez Operatora Płatności. W tym celu Użytkownik powinien się skontaktować z Administratorem.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Zasady Płatności są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Aktualna wersja została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2022 r.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji jest Studio Treningu Personalnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Studio Treningu Personalnego – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Studio Treningu Personalnego, podanych przez Użytkownika jest realizacja płatności za Karnety. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Studiem Treningu Personalnego, ciążący na Studiu Treningu Personalnego obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Studia Treningu Personalnego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."
PTsystem używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Używamy informacji zapisanych za ich pomocą w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego systemu. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na „x” z prawej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.